The Collection: Joe NovakJaipur
Jaipur
Joe Novak
1997